×

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ HIPOKRATES Sp. z o. o. siedzibą w Szczecinie, ul. Łucznicza 64, 71-472 Szczecin. Kontakt z Administratorem można uzyskać listownie na podany powyżej adres, na adres e-mail : rejestracja1@nzozhipokrates.pl lub telefonicznie: + 48 91 423 20 71.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzania świadczonymi usługami medycznymi na podstawie ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • prowadzenia rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizowania Pani/Pana wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowych będą przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którym Administrator zleca różnego rodzaju usługi np. z zakresu IT lub księgowości;
 • podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa w szczególności: innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą, celem zapewnienia ciągłości leczenia; organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania tych danych; Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizacji świadczeń ze środków publicznych, towarzystwom ubezpieczeń;
 • podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.
 • przez okres 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej, licząc od dokonania w niej ostatniego wpisu, z uwzględnieniem przepisów szczególnych zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • przez okres 10 lat – w przypadku danych niezbędnych  do dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
 • przez okres 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 1. Posiada Pani/ Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

Z wyłączeniem danych medycznych – o ile nie wykluczają tego obowiązujące przepisy prawa – ma Pani/Pan również prawo do:

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do przeniesienia danych do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
 3. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 4. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.